Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jednou ze známek vyspělosti každé společnosti je úcta nejen k lidskému životu, ale i odpovídající úcta k dalším živým bytostem, ke zvířatům. I zvířata, přestože jsou v právním smyslu věcí a s ohledem na vlastnické právo člověka k nim sdílejí podobný osud jako např. dřevo nebo jiné neživé věci, mají v právu výrazně odlišné postavení s ohledem na to, že stejně jako člověk jsou živé bytosti a jejich život a příznivý vývoj je třeba chránit.

Hlavním nástrojem k ochraně zvířat je zákon na ochranu zvířat proti týrání, jenž určuje hlavní zásady přístupu člověka ke zvířatům. Zejména v souvislosti se vstupem ČR do EU, ale také s vývojem humanistického přístupu ke zvířatům jako takovému, rovněž posiluje ochrana zvířat využívaných k hospodářským a obdobným účelům v dalších zákonech. Před nejzávažnějšími zásahy do práv zvířat je také chrání trestní zákoník, a to jednak v rámci právní ochrany vlastnictví (usmrcení zvířete může být jednak poškozením cizí věci), ale rovněž v rámci samostatného trestného činu týrání zvířat (i vlastník zvířete, jenž sám sobě může způsobit škodu na vlastní věci bez odpovědnostních následků, se může vystavit trestnímu stíhání za usmrcení vlastního zvířete, učiní-li tak v rozporu s principy právní ochrany zvířat).

Zákon na ochranu zvířat proti týrání chrání život zvířat schopných pociťovat bolest a utrpení; je tak zakázáno jejich týrání, poškozování jejich zdraví a usmrcení bez důvodu, a to jak v případě úmyslu, tak z nedbalosti.

Týrání zvířat je obecně zakázáno; přiměřeně se tento zákaz týká i jiných živočichů. Zvířetem se totiž rozumí každý živý obratlovec kromě člověka včetně volně žijících jedinců (i chovaných v zajetí); není jím ale plod či embryo. Zvířetem v lidské péči se rozumí zvíře přímo závislé na bezprostřední péči člověka, hospodářským zvířetem pak zvíře chované pro produkci živočišných produktů, vlny, kůže nebo kožešin, popřípadě pro další hospodářské nebo podnikatelské účely, zejména skot, prasata, ovce, kozy, koně, osli a jejich kříženci, drůbež, králíci, kožešinová zvířata, zvěř a jiná zvířata ve farmářském chovu a ryby, včetně zvířat produkovaných jako výsledek genetických modifikací nebo nových genetických kombinací. Zákon dále rozlišuje zvíře v tzv. zájmovém chovu, zvíře nebezpečné (jednotlivce), nebezpečný druh zvířete, toulavé zvíře, opuštěné zvíře, pokusné zvíře.

Člověk s určitým právním vztahem ke zvířeti je chovatelem (drží nebo chová zvíře trvale či dočasně, přemísťuje je či s ním obchoduje, provozuje jatky, útulky, záchranné stanice, hotely a penziony pro zvířata nebo zoologické zahrady, provádí pokusy na zvířeti nebo zvířatech anebo pořádá svody zvířat).

Utrpení zvířete je jeho stav způsobený jakýmkoliv podnětem nebo zákrokem, kterého se zvíře nemůže samo zbavit a který u zvířete způsobuje bolest, zranění, zdravotní poruchu anebo smrt; nepřiměřenou bolestí je bolest neodpovídající povaze potřebného zákroku; usmrcením je jakýkoliv zákrok nebo jednání, které způsobí smrt zvířete; utracením je pak takové usmrcení - pokud možno bezbolestné - stanovenými veterinárními prostředky a vybavením, provedené veterinárním lékařem, osobou odborně způsobilou nebo provedené pod jejich kontrolou. Utýráním zvířete se rozumí přivození smrti zvířete v důsledku bolestivého anebo jinou trýzeň zvířeti působícího jednání člověka, které zvíře přežije, ale které má za následek nutnost jeho utracení pro následky z utrpení, anebo usmrcení zvířete zakázanými metodami.

Kupírování uší je kosmetický zákrok na obou stranách hlavy zvířete, v jehož důsledku dochází v podobném tvaru ke ztrátě ušního boltce, a tím ke změně vzhledu zvířete, pokusem pak jakékoliv použití zvířete k pokusným nebo jiným vědeckým účelům, které u zvířete vyvolá nebo je způsobilé vyvolat bolest nebo utrpení, anebo které může vést k trvalému poškození nebo ke ztížení přirozeného způsobu života zvířete, anebo které v důsledku provedených zákroků nebo provedených úkonů vede nebo může vést k tomu, aby se zvíře s takovýmto poškozením narodilo; za pokus se považují i případy, kdy bylo u zvířete vyloučeno utrpení nebo trvalé poškození úspěšným použitím prostředků pro celkové nebo místní znecitlivění, prostředků snižujících bolest nebo jiných metod. Veterinární léčebné, preventivní a diagnostické úkony, inseminace a přenos embryí, porážení zvířat nebo označování zvířat v chovu nejsou pokusem.

Za týrání zvířat se považuje např.

 • nucení zvířete k výkonům, které neodpovídají jeho fyzickému stavu a biologickým schopnostem a prokazatelně překračují jeho síly,
 • podrobení zvířete výcviku nebo veřejnému vystoupení anebo obdobnému účelu, je-li toto pro zvíře spojeno s bolestí, utrpením, zraněním nebo jiným poškozením, jakož i vychovávat, cvičit nebo účelově používat zvíře k agresivnímu chování vůči člověku nebo jiným zvířatům,
 • zdravotně neodůvodněné omezení výživy zvířete včetně jeho napájení nebo podávání potravy obsahující příměsi nebo předměty, které mu způsobují bolest, utrpení nebo jej jinak poškozují, případně nevynucené utrpení působící omezení svobody pohybu nezbytné pro zvíře určitého druhu,
 • vydání slabého, nevyléčitelně nemocného, vyčerpaného nebo starého zvířete, pro které je další přežívání spojeno s trvalou bolestí nebo utrpením, k jinému účelu než neodkladnému a bezbolestnému usmrcení,
 • podávání dopingových látek a jiných látek poškozujících organismus s cílem změnit jeho výkon nebo vzhled,
 • cvičení nebo zkoušení zvířete na jiném živém zvířeti, používání jiných živých zvířat jako lákadel, štvaní zvířat proti sobě bez potřeby lovu, výcviku či užití ovčáckého nebo pasteveckého psa,
 • provádění chirurgických zákroků za účelem změny vzhledu zvířete, zejména kupírování uší, ničení hlasivek či užívání jiných prostředků k omezení hlasitých projevů zvířat, dále bez zdravotních důvodů amputování drápů, zubů, jedových či pachových žláz, nejde-li o případy zvlášť dovolené,
 • používání podnětů, předmětů nebo bolest vyvolávajících pomůcek tak, že působí klinicky zjevné poranění nebo následné dlouhodobé klinicky prokazatelné negativní změny v činnosti nervové soustavy nebo jiných orgánových systémů zvířat,
 • podávání bez souhlasu veterinárního lékaře veterinárních léčiv a přípravků s výjimkou těch, které jsou volně v prodeji, provádění krvavých zákroky jinou osobou než k tomu odborně způsobilou (s výjimkou úkonů paznehtářských a podkovářských),
 • bezdůvodné vyvolávání nepřiměřeného působení stresových vlivů biologické, fyzikální nebo chemické povahy,
 • chov zvířat v nevhodných podmínkách nebo tak, aby si sama nebo vzájemně způsobovala utrpení,
 • zásahy do průběhu porodu způsobem neodpovídajícím obtížnosti porodu, zvyšujícím bolest anebo poškozujícím zdraví matky i mláděte,
 • zacházení se zvířetem, jeho přeprava či pohánění způsobem vyvolávajícím nepřiměřenou bolest, utrpení nebo poškození zdraví nebo vedoucím k jeho neúměrnému fyzickému vyčerpání,
 • používání vázacích či pohyb zvířete omezujících prostředků působících poranění, bolest nebo jiné poškození zdraví,
 • usmrcení zvíře způsobem působícím nepřiměřenou bolest nebo utrpení,
 • užívání živých zvířat ke krmení těch druhů zvířat, u nichž z biologických důvodů není takový způsob výživy nutný,
 • opuštění zvířete s výjimkou zvířete volně žijícího s úmyslem se ho zbavit nebo zvíře vyhnat,
 • zbavování živých ryb šupin nebo ploutví, vsouvání prstů pod skřele do žáber nebo vtlačování prstů do očnic nebo násilné vytlačování jiker či mlíčí bez rybářsky uznaného důvodu,
 • označování zvířat vymrazováním (s výjimkou ryb) a výžehem (s výjimkou koní),
 • chov zvířat způsobem nebo v prostorech, které jsou v rozporu se zvláštními právními předpisy,
 • zdravotně neodůvodněné řezání paroží nebo jeho části ve vývojové fázi živé tkáně, a to za použití prostředků pro celkové nebo místní znecitlivění, prostředků snižujících bolest nebo jiných metod,
 • používání elektřiny k omezení pohybu končetin nebo těla zvířat mimo použití elektrických ohradníků nebo přístrojů pro elektrické omračování a usmrcování zvířat anebo odchyt ryb podle zvláštního právního předpisu.

Zákaz těchto činností se nevztahuje na případy, kdy uvedená činnost je odůvodněna naléhavou potřebou záchrany života zvířat nebo lidí v naléhavých situacích záchranných prací anebo jde o činnosti prováděné podle schváleného projektu pokusů.

Stejně jako týrání zvířat jsou zakázány i jakékoli formy propagace týrání zvířat. Mezi ty patří především vystavování, jiné demonstrace nebo předvádění zvířete, na kterém byl proveden zakázaný "okrasný" zákrok, na veřejném vystoupení nebo svodu zvířat, a také zveřejnění popisu nebo vyobrazení, které navádí k postupům, praktikám chovu nebo výcviku, úpravám vzhledu zvířete a zásahům o jeho zdravotního stavu spojeného s týráním zvířete, pokud v doprovodné informaci není uvedeno, nebo to jinak nevyplývá, že se jedná o činnosti zakázané zákonem na ochranu zvířat proti týrání.http://gnosis9.net/img/katolik003.jpg - TOHLE JE NECHUTNÝ VIĎTE A PŘESTO TOHLE MUČENÍ ZVÍŘAT POKRAČUJE.......POKUSTE SE TO S NÁMI NORMÁLNÍMI LIDMI ZMĚNIT!!!!!

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář